30.09.2014 09:04

Daň z příjmů od 1.1.2015 - chystané novinky

Jaké novinky se chystají v oblasti zákona o daních z příjmů od 1. 1. 2015? Přibude mimo jiné sleva na druhé a další dítě a změny nastanou také u autorských honorářů či životního pojištění. Připravte se s námi na novinky roku 2015 včas.

 


 

 
Přestože již začal podzim, nemáme do dnešního dne platnou novelu zákona o daních z příjmů od roku 2015. V současné době prošla novela zákona v Poslanecké sněmovně třetím čtením (sněmovní tisk č. 252) a je k ní přiřazeno 11 poslaneckých pozměňovacích návrhů. Samotná novela čítá 290 bodů změn v samotném zákoně o daních z příjmů a další body jiných daňových zákonů (celkem 267 stran textu včetně důvodové zprávy).
 
Vzhledem k tomu, že tato novela nyní putuje do Senátu a musí ji následně podepsat prezident, je pravděpodobné, že definitivní podoba vyjde ve Sbírce zákonů těsně před koncem roku, jak tomu bylo ostatně u daňových zákonů v minulosti velmi často. Vánoční svátky strávené nad daňovými zákony již zkrátka patří ke koloritu práce daňových poradců.
 
Důvodová zpráva k navrhované novele odůvodňuje potřebu změn několika okruhy:
 1. Značná část navrhovaných změn vychází z potřeby vyjasnit problémy, které vznikly v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a nepodařilo se je dosti výstižně do daňových zákonů zakomponovat již dříve (např. svěřenecké fondy, „převod“ daně darovací a dědické do daně z příjmů, problematika práva stavby apod.).

 2. Platný zákon č. 458/2011 Sb., o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů, měl nabýt účinnosti od 1. 1. 2015. Vzhledem k posunu soukromého i daňového práva od doby jeho platnosti, několikerým novelizacím tohoto zatím neúčinného zákona a také s ohledem na priority nové koaliční vlády budou do zákona zakomponovány změny tak, aby novely zákona z roku 2011 nebyly od 1. 1. 2015 účinné (se zjednodušením administrativy, které mělo jednotné inkasní místo zavést, se počítá v rámci další připravované novely od roku 2016).

 3. Body, které si koaliční vláda vypsala do programového prohlášení (zvýšení slevy na dani na druhé a další dítě, obnovení slevy na dani pro pracující důchodce, omezení výdajových paušálů OSVČ).

 4. Poslední okruh jsou změny legislativně technického charakteru a další zpřesnění.

Novinky v daních z příjmů roku 2015

Pokud nedojde ještě v průběhu legislativního procesu ke změnám (do hry mohou vstoupit pozměňovací návrhy poslanců, dále Senát i prezident), budou tedy od roku 2015 platit následující novinky:
 • Sleva na druhé a další dítě
Daňové zvýhodnění na druhé dítě bude činit 1.317 Kč (pro první dítě je zachováno 1.117 Kč), na třetí a další dítě bude činit 1.417 Kč měsíčně.
 
 • Sleva pro pracující důchodce
Základní slevu na poplatníka 2.070 Kč měsíčně budou moci využít opět i osoby pobírající starobní důchod (toto již mohou i za rok 2014, protože do celé věci zasáhl Ústavní soud v srpnu). Více informací naleznete v článku Sleva na dani pro pracující starobní důchodce je zpět.
 
 • Autorské honoráře
Návrh vrací zdanění před rok 2014, kdy se používala srážková daň do výše vyplacených honorářů 7.000 Kč za měsíc bez možnosti si tuto daň započítat do vlastního daňového přiznání (což právě byla novinka roku 2014, kdy má poplatník právo požádat plátce o vystavení dokladu o vyplacených příjmech a sražené dani, a toto využít v rámci svého daňového přiznání, a ještě se zvýšila hranice do 10.000 Kč). Od roku 2015 se srážková daň bude aplikovat do výše 10.000 Kč a bez následné možnosti započtení do daňového přiznání.
 
 • OSVČ s paušálními výdaji
Limit pro maximální využití procentních paušálních výdajů bude rozšířen i na řemeslné a volné živnosti a zemědělské podnikání, které dosud horní hranici vymezenou neměly. Všechny příjmy ze samostatné činnosti tedy budou mít svůj paušální výdajový strop při příjmu 2.000.000 Kč.
 
 • Životní pojištění
Osvobozeným příjmem u zaměstnanců budou pouze příspěvky zaměstnavatele, které se budou hradit na soukromé životní pojištění mimo složku určenou k investování. Ta totiž umožňovala vybrat prostředky dříve, než byly splněny podmínky životního pojištění, a mnozí zaměstnavatelé toto využívali pro optimalizaci daňových odvodů za zaměstnance. Zároveň nebude možno jako odčitatelnou položku od základu daně použít u fyzické osoby zaplacené částky na soukromé životní pojištění, které je určeno k investování.
 
 • Osvobození bezúplatných příjmů
U právnických i fyzických osob bude osvobozen bezúplatný příjem v podobě majetkového prospěchu (v podstatě bezúplatného poskytování věci k užití), pokud v úhrnu příjmy z tohoto majetkového prospěchu od téže osoby nepřesáhnou za zdaňovací období (resp. za období, za které se podává daňové přiznání) částku 100.000 Kč. Dosud tento příjem nebyl předmětem daně a nebyl limitován.
 
 • Vymezení finančního leasingu
Dojde k rozšíření definice finančního leasingu v § 21d zákona, která se má sjednotit s ekonomickou podstatou (kupní cena při převodu vlastnického práva je podstatně nižší než tržní v okamžiku převodu – stejná podmínka je shodná se současným zněním § 24 odst. 4 písm. b).
 
 • Solidární zvýšení daně
Již nebude povinnost podávat daňové přiznání, pokud se fyzické osobě zvýší jen záloha na daň z příjmů. Povinnost podat přiznání zůstává pro poplatníky, kterým se zvýšila daň za zdaňovací období o solidární zvýšení daně (odpadne tedy povinnost např. zaměstnanců, kteří v jednom měsíci pobírali vyšší prémie, čímž překročili limit pro solidární zvýšení daně u zálohy na daň z příjmů za tento měsíc, ale za celý rok neměli tak vysoký základ daně).
 
 • Prodloužení lhůty pro roční zúčtovaní daně
Místo 15. března se navrhuje lhůta 31. března s tím, že k vrácení přeplatku na ročním zúčtování dojde nejpozději při zúčtování mzdy za březen.
 
 • Náležitosti mzdového listu
Nově musí mzdový list obsahovat údaje o výpočtu daně a provedeném ročním zúčtování záloh a daňového zvýhodnění.
 
 • Nové prohlášení k dani
V souvislosti se změnou ve výši daňového zvýhodnění u dalších dětí bude nutné, aby poplatník prohlásil, jaký je počet dětí vyživovaných v rámci jeho společně hospodařící domácnosti, jaké skutečnosti jsou u něho dány pro přiznání daňového zvýhodnění a zda uplatňuje daňové zvýhodnění na jedno nebo na druhé, třetí a každé další dítě, zda daňové zvýhodnění uplatňuje i jiná osoba (bude tedy nutné od roku 2015 nechat podepisovat nové tiskopisy prohlášení k dani minimálně u poplatníků, kteří mají děti a chtějí uplatňovat daňové zvýhodnění). Odpadne vyplnění údaje o pobírání či nepobírání starobního důchodu.
 
 • Pokuta za opožděné tvrzení daně
Pokud bude dílčí základ daně z příjmů ze závislé činnosti (tedy § 6 zákona) činit více než 50 % celkového základu daně, ze kterého bude srážena záloha na daň, a poplatník podá daňové přiznání opožděně, sníží se mu pokuta na desetinu.
 
 • Oznámení osvobozených příjmů fyzických osob
Pokud poplatník obdrží příjem osvobozený od daně vyšší než 5.000.000 Kč, bude povinen oznámit tuto skutečnost správci daně ve stejné lhůtě, jako se podává daňové přiznání za příslušné zdaňovací období. Budou zároveň vyhlášeny rejstříky či evidence, do kterých má správce daně přístup a kdy nebude nutné toto oznámení činit (lze předpokládat, že to bude zejména katastr nemovitostí a registr vozidel).
 
Pokud nebude oznámení podáno, může být poplatníkovi uložena pokuta (0,1 % z částky neoznámeného příjmu, pokud splní následně; 10 % z částky neoznámeného příjmu při splnění v náhradní lhůtě stanovené správcem daně; 15 % z neoznámeného příjmu při nesplnění ani v náhradní lhůtě).

Připravovaná novela daňového řádu

Když už jsme v posledním bodu nastínili nové pokuty, měli bychom upozornit i na chystanou novelu daňového řádu, která výrazně zvyšuje pokuty.
 
Částka 50.000 Kč se navrhuje zvýšit až na částku 500.000 Kč u pořádkové pokuty (rušení pořádku při jednání, neuposlechnutí pokynu úřední osoby, urážlivé chování, maření správy daní nevyhověním výzvě ke splnění povinnosti nepeněžní povahy bez omluvy).
 
Dále se zavádí pokuta za nesplnění registrační, ohlašovací nebo jiné oznamovací povinnosti a neplnění záznamní nebo jiné evidenční povinnosti – zde bude pokuta také do výše 500.000 Kč.
 
Pokud daňový subjekt neučiní podání elektronicky, ač k tomu byl povinen, hrozí mu pokuta ve výši 2.000 Kč (popř. 50.000 Kč, pokud se nesplněním povinností závažně ztíží správa daní).
 
V článku nebyly rozhodně zachyceny veškeré navrhované změny zákona o daních z příjmů, jak je předložila vláda. Závěr legislativního procesu ukáže, nakolik se definitivní znění zákona změní či upraví o pozměňovací návrhy.

 

zdroj: Portál POHODA

—————

Zpět


Kontakt

Ing. Kateřina Králová

Účetnitví Katka s.r.o.
Miletice 45
273 24 Velvary


604 53 27 89