07.01.2015 09:07

Daňové zvýhodnění - rodiny - 2015

Začátek kalendářního roku bývá spojen s celou řadou daňových změn, které poplatníci většinou nevnímají příliš dobře. Ať už z důvodu toho, že jsou nové a musí se s nimi naučit žít, nebo z důvodu jejich špatného dopadu na osobní nebo rodinný rozpočet.
 
Začátek roku 2015 přináší však i několik novinek, na kterých mohou právě rodiče s dětmi ušetřit (včetně jedné, na které mohou ušetřit zpětně i za rok 2014). Pojďme se s nimi postupně seznámit.

Snížení některých sazeb DPH

Od 1. 1. 2015 se zvýší počet sazeb DPH ze současných dvou (základní 21% a snížené 15%) na tři:
 1. základní sazba 21 % – uplatňuje se u veškerého zboží, pokud není uvedeno jinak,

 2. první snížená sazba 15 % – uplatňuje se na zboží uvedené v příloze č. 3 zákona o DPH (zákon č. 235/2004 Sb.) a dále u tepla a chladu,

 3. druhá snížená sazba 10 % – uplatňuje se u zboží uvedeného v nové příloze č. 3a zákona o DPH
 
Některé druhy zboží se tedy od 1. 1. 2015 přesouvají z 15% do 10% sazby daně. Cílem tohoto opatření je zlevnit vybrané druhy zboží pro spotřebitele (a těmito spotřebiteli budou z velké části právě rodiny s dětmi). Jestli však dojde ke skutečnému zlevnění, je otázkou.
 
Desetiprocentní sazba daně se týká těchto druhů zboží:
 • potraviny pro počáteční a pokračovací kojeneckou výživu a výživu malých dětí – mimo zboží, které není potravinou určenou pro zvláštní výživu (číselný kód Harmonizovaného systému popisu číselného označování zboží 0402, 0404, 1901, 2106),

 • tištěné knihy, obrázkové knihy pro děti, hudebniny, tištěné nebo ručně psané, též vázané nebo ilustrované – mimo zboží, kde reklama přesahuje 50 % plochy (číselný kód Harmonizovaného systému popisu číselného označování zboží 4901, 4903, 4904),

 • očkovací látky, léky, chemické antikoncepční přípravky na hormonálním základě – určené pro zdravotní služby, prevenci nemocí a léčbu pro humánní lékařské účely (číselný kód Harmonizovaného systému popisu číselného označování zboží 3002, 3003, 3004, 3006).

Bližší popis potravin (výživ) podléhajících 10% sazbě daně, definici tištěné nebo obrázkové knihy či definici reklamy můžeme najít v článku Přílohy zákona o DPH od 1. 1. 2015 – konkrétně u popisu přílohy č. 3a.

Daňové zvýhodnění na vyživované dítě

Poplatník daně z příjmů fyzických osob má nárok na daňové zvýhodnění na vyživované dítě žijící s ním ve společně hospodařící domácnosti na území členského státu EU nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor.
 
Daňové zvýhodnění 13 404 Kč ročně (resp. 1 117 Kč měsíčně) na jedno dítě zůstává. Na druhé dítě se zvýší na 1 317 Kč měsíčně (15 804 Kč ročně), na třetí a každé další dítě na 1 417 Kč měsíčně (17 004 Kč ročně).
 
Je-li v jedné společně hospodařící domácnosti vyživováno více dětí, posuzují se pro účely tohoto ustanovení dohromady.
 
Vyživovaným dítětem podle zákona o daních z příjmů je:
 • dítě vlastní,

 • osvojenec,

 • dítě v péči, která nahrazuje péči rodičů,

 • dítě druhého z manželů,

 • vlastní vnuk nebo vnuk druhého z manželů, pokud jeho rodiče nemají dostatečné příjmy, z nichž by mohli daňové zvýhodnění uplatnit,
 
pokud je:
 • nezletilým dítětem,

 • zletilým dítětem až do dovršení věku 26 let, jestliže nepobírá invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně a:
  • soustavně se připravuje na budoucí povolání,
  • nemůže se soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz,
  • z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je neschopno vykonávat soustavnou výdělečnou činnost.
 
U poplatníků daně z příjmů ze závislé činnosti (zaměstnanců) byly upraveny skutečnosti uváděné v prohlášení poplatníka a Finanční správa vydala nový tiskopisProhlášení poplatníka – vzor č. 24“. Pro poplatníky neuplatňující daňové zvýhodnění na dítě je možné použít i vzor starší.
 
Nově budeme do prohlášení uvádět také:
 • skutečnosti pro přiznání tohoto daňového zvýhodnění,

 • jaký je počet vyživovaných dětí v rámci společné domácnosti poplatníka,

 • zda poplatník uplatňuje daňové zvýhodnění na toto dítě jako na „jedno vyživované dítě“ nebo jako na „každé další vyživované dítě“,

 • zda v rámci téže společně hospodařící domácnosti uplatňuje daňové zvýhodnění na vyživované děti i jiná osoba,

 • kdy a jak se případně změnily rozhodné skutečnosti pro přiznání daňového zvýhodnění,

 • jedná-li se o zletilé studující dítě, že nepobírá invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně.

Porodné na druhé dítě

Nárok na porodné má:
 • Žena, která porodila své první nebo druhé živé dítě, nepřevyšuje-li rozhodný příjem v rodině součin částky životního minima rodiny a koeficientu 2,7.

 • Otec prvního nebo druhého živě narozeného dítěte, jestliže žena, která dítě nebo děti porodila, zemřela a ke dni porodu splnila podmínky a porodné nebylo vyplaceno jí ani jiné osobě. Nárok na porodné nemá otec, jemuž již dvakrát vznikl nárok na porodné převzetím dítěte do 1 roku jeho věku do trvalé péče nahrazující péči rodičů.

 • Osoba, která převzala do trvalé péče nahrazující péči rodičů dítě do 1 roku jeho věku, a toto dítě bylo prvním nebo druhým dítětem této osoby, bez ohledu na to, zda první dítě porodila nebo převzala do trvalé péče nahrazující péči rodičů. Nárok na porodné vzniká dnem převzetí dítěte do trvalé péče nahrazující péči rodičů, přičemž dnem převzetí se rozumí den právní moci rozhodnutí o převzetí dítěte do trvalé péče nahrazující péči rodičů. Podmínkou je, že rozhodný příjem v rodině této osoby nepřevyšuje součin částky životního minima rodiny a koeficientu 2,70.
 
Výše porodného od 1. 1. 2015 činí 13 000 Kč na první dítě a 10 000 Kč na druhé dítě (u dvojčat tedy celkem 23 000 Kč). Původní výše porodného činila 13 000 Kč na první živě narozené dítě. V případě, že se s prvním živě narozeným dítětem narodilo další živě narozené dítě nebo děti, porodné bylo 19 500 Kč.
 
Výše porodného u jednoho dítěte se tedy nemění, u dvojčat ale dochází k navýšení celkové částky porodného o 3 500 Kč.

Sleva na „mateřskou školu“ od roku 2015

Novinkou, na které mohou rodiče ušetřit, je od 1. 1. 2015 také „sleva za umístění dítěte“. Výše této slevy odpovídá výši výdajů prokazatelně vynaložených poplatníkem za umístění vyživovaného dítěte poplatníka v daném zdaňovacím období v zařízení péče o děti předškolního věku (včetně mateřské školy podle školského zákona), pokud jím však nebyly uplatněny jako výdaj podle § 24 zákona o daních z příjmů.
 
Podle zmiňovaného § 24 může poplatník uplatnit výdaje (náklady) vynaložené na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů v prokázané výši v podobě výdajů na provoz vlastního zařízení péče o děti předškolního věku nebo příspěvku na provoz zařízení péče o děti předškolního věku zajišťovaný jinými subjekty pro děti vlastních zaměstnanců.
 
Tuto slevu lze uplatnit pouze v případě, že vyživované dítě žije s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti.
 
Slevu lze uplatnit (kromě vyživovaného dítěte poplatníka) i za vlastního vnuka (vnučku) nebo za vnuka (vnučku) druhého z manželů, a to pouze tehdy, pokud jsou v jejich péči, a tato péče nahrazuje péči rodičů.
 
Výše slevy odpovídá za každé vyživované dítě maximálně výši minimální mzdy (od 1. 1. 2015 se jedná o částku 9 200 Kč).
 
Výdaji rozumíme pouze „školkovné“ – tedy poplatek za umístění dítěte a ne třeba stravné nebo platby za kroužky, dopravu atp.
 
A samozřejmě pokud dítě v jedné společně hospodařící domácnosti vyživuje více poplatníků, slevu si uplatní ve zdaňovacím období pouze jeden z nich.
 
Poplatník potom dokazuje, jakou částku na umístění dítěte v tomto zařízení vynaložil. A to potvrzením tohoto zařízení, které musí obsahovat jméno dítěte a celkovou částku výdajů, kterou za něj v příslušném zdaňovacím období poplatník uhradil.
 
Slevu lze uplatnit až v rámci daňového přiznání za příslušný kalendářní rok nebo ročního zúčtování záloh u zaměstnavatele.

Sleva na „mateřskou školu“ za rok 2014

Sleva „na mateřskou školu“ nepotěší rodiče až v roce 2015, ale bude možné si ji uplatnit již v daňovém přiznání (nebo v rámci ročního zúčtování záloh v případě zaměstnanců) za rok 2014.
 
Zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů (zákon č. 247/2014 Sb.) totiž nabývá účinnosti 4. 11. 2014. Z přechodných ustanovení tohoto zákona vyplývá, že pokud k účinnosti tohoto zákona dojde v průběhu zdaňovacího období, vychází se pro výpočet slevy za umístění dítěte za toto zdaňovací období z výdajů za umístění dítěte za toto zdaňovací období.

 

—————

Zpět


Kontakt

Ing. Kateřina Králová

Účetnitví Katka s.r.o.
Miletice 45
273 24 Velvary


604 53 27 89