01.02.2012 11:22

DPH od 1. ledna 2012 – Reverse-charge - samovyměření

Od 1.1.2012 se začíná uplatňovat samovyměření daně, tzv. tuzemský reverse charge u stavebních a montážních prací.

Režim přenesení daňové povinnosti je upraven §92a zákona o DPH. Dosud se uplatňuje při dodání zlata, obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a při dodání zboží uvedeného v příloze č. 5 k zákonu o DPH v příloze č. 5 k zákonu o DPH. Od ledna 2012 se rozšiřuje i na stavební a montážní práce, mezi něž patří například i elektroinstalační, instalatérské, topenářské a plynařské práce.

Režim reverse-charge neboli „samovyměření daně“ znamená přenesení povinnosti plátce (poskytovatele plnění) přiznat a zaplatit daň na výstupu za uskutečnitelné zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku v zákonem stanovených případech na plátce, který toto plnění přijal (příjemce plnění). Zjednodušeně řečeno povinnost přiznat daň má příjemce (odběratel), nikoli plátce (dodavatel) plnění. Výhodou „reverse-charge“ je, že nedojde k situaci, kdy jeden plátce přizná daň a druhý uplatní nárok na odpočet. Nemůže ani dojít k nezaplacení daně, protože systém nevyžaduje vynaložení finančních prostředků (obdobně se postupuje např. při pořízení zboží z jiných členských států).

Reverse – charge je jen pro plátce DPH

Podle této úpravy uvedený režim použije plátce, který poskytne vymezené stavební nebo montážní práce s místem plnění v tuzemsku jinému plátci (příjemci plnění) pro jeho ekonomickou činnost. Režim přenesení daňové povinnosti se nepoužije, pokud plátce poskytuje stavební nebo montážní práce příjemci plnění, který není plátcem DPH a samozřejmě i pokud neplátce poskytuje takové práce plátci. Jestliže příjemce plnění (plátce) pořizuje přijaté zdanitelné plnění výlučně pro soukromou potřebu, není v postavení osoby povinné k dani a tedy v tomto případě se neuplatní režim přenesení daňové povinnosti.

Samovyměření se týká i subdodavatelů stavebních prací

Režim přenesení daňové povinnosti vyvolává u plátců řadu otázek. Příkladem může být čtenářský dotaz týkající se stavebních subdodávek:

Jde o poskytnutí stavební práce, pokud nestavební firma zprostředkovává stavební práce a kompletuje zakázky? Na každé velké stavbě je jeden generální dodavatel, který kompletuje subdodávky a fakturuje investorovi. Má pod sebou řadu firem, které si najímají další subdodavatele, jež nakupují materiál zatížený DPH.  Dodává, že zdaleka ne všechny firmy v uvedeném řetězci jsou firmami stavebními. Jedná se o obchodníky nebo zprostředkovatele. Kdo bude za této situace standardním plátcem DPH a kdo samovyměřitelem?

Nezáleží, zda se jedná stavební firmu, ale zda jsou fakturovány stavební nebo montážní práce. Generální dodavatel, který bude fakturovat stavební práce investorovi, bude při splnění zákonných podmínek fakturovat bez DPH a investor bude “samovyměřovat” DPH.

—————

Zpět


Kontakt

Ing. Kateřina Králová

Účetnitví Katka s.r.o.
Miletice 45
273 24 Velvary


604 53 27 89