29.10.2012 14:33

Novela zákona o DPH od 1.1.2012

Změna sazeb daně

Snížená sazba DPH se zvyšuje na 14 %. Tato změna se předpokládá s účinností od 1. 1. 2012. Základní sazba daně ve výši 20 % novela pro rok 2012 nemění. Zároveň se předpokládá, že od roku 2013 bude pouze zavedena jednotná sazba DPH ve výši 17,5 %. 

Novela obsahuje speciální přechodná ustanovení pro poskytované vyjmenované služby (dodání vody, zneškodňování odpadních vod, dodání tepla aj.) tak, aby se vyřešil přechod roků i zúčtování záloh přijatých před 1. 1. 2012 na zdanitelná plnění uskutečněná po 1. 1. 2012 – v případech, kdy se u zdanitelného plnění aplikuje snížená sazba daně.

 

Opravy základu daně a výše daně

– Pro plátce daně (dodavatele) se v určitých případech zavádí možnost opravit základ daně a výši daně vyjádřené v cizí měně použitím kurzu platného první pracovní den kalendářního roku, ve kterém vznikl důvod opravy. Jinými slovy – dodavatel by si mohl vybrat ze dvou variant tu výhodnější. Buď použije pro účely přepočtu cizí měny na české koruny měnový kurz původního zdanitelného plnění, nebo kurz platný první pracovní den kalendářního roku. Jde o výrazné zjednodušení zejména v situaci, kdy je opravováno více zdanitelných plnění v cizí měně, u kterých byly využity pro účely přepočtu cizí měny na českou měnu různé měnové kurzy (obratové bonusy). 

– Dále v oblasti oprav základu daně a výše daně dojde ke zpřesnění náležitostí opravného daňového dokladu.

– Objevují se i některá zjednodušení týkající se více zdanitelných plnění za určité zdaňovací období. (Za zákonem stanovených podmínek nemusí opravný daňový doklad obsahovat konkrétní evidenční čísla původních daňových dokladů, dále jsou dány podmínky, za kterých může plátce uvést na dokladu pouze souhrnné rozdíly).

 

Změny v oblasti nároku na odpočet

– Nejvýraznější změnou je nová možnost prokázat nárok na odpočet i v případě, že doklad postrádá některé rozhodné údaje tím, že lze tyto náležitosti nově prokázat jiným způsobem /např. smlouvou/. Jinými slovy: pokud tedy po 1. 1. 2012 (po dni účinnosti novely) nebude přijatý doklad obsahovat například IČO dodavatele nebo odběratele, popřípadě skutečnosti rozhodné pro výpočet daně, lze tyto chybějící náležitosti nahradit jinak – například smlouvou.

– v návrhu se objevuje nové ustanovení o podmínkách nároku na odpočet v případech tzv. samovyměření při uvedení dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností do užívání, pokud bude plátce tento majetek používat pro tzv. smíšené účely, tj. částečně pro účely s nárokem na odpočet daně a částečně pro účely bez nároku na odpočet daně. Doposud zákon žádné podmínky neobsahoval.

– Novela dále vyřešila nesrovnalosti současného znění zákona o DPH týkající se technického zhodnocení nemovitostí (staveb, bytů a nebytových prostor). Novela jasně stanovuje tuto lhůtu jako desetiletou. Zároveň pro technické zhodnocení nemovitosti pořízené před 1. 1. 2012 stanovuje postup podle předpisů platných do 31. 12. 2011.

 

Zajišťovací příkaz

Nová úprava znamená také přitvrdít v případech, kdy hrozí, že daň nebude daňovým subjektem zaplacena. Do zákona o DPH bylo zakomponováno speciální ustanovení týkající se zajišťovacího příkazu. Ten bude nově účinný a zároveň vykonatelný již okamžikem jeho vydání. Tato úprava vychází z praxe – přestože má správce daně povinnost učinit pokus vyrozumět daňový subjekt o vydání zajišťovacího příkazu, nelze vyloučit situaci, kdy se daňový subjekt o jeho vydání nemusí dozvědět (dosud platí, že se zajišťovací příkaz vykonatelným oznámením daňovému subjektu.) Stále platí, že vykonatelný zajišťovací příkaz se automaticky stává i exekučním titulem, na jehož podkladě může správce daně okamžitě zahájit daňovou exekuci.

 

Ručení za nezaplacenou DPH dodavatelem

V oblasti ručení za nezaplacenou daň dochází k rozšíření okruhu případů, kdy bude odběratel ručit za nezaplacenou daň dodavatelem. Od 1. 1. 2012 se bude ručení vztahovat i na případy, kdy odběratel zaplatí dodavateli zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem za zdanitelné plnění na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko a dodavatel DPH uvedenou na faktuře nezaplatí správci daně.

—————

Zpět


Kontakt

Ing. Kateřina Králová

Účetnitví Katka s.r.o.
Miletice 45
273 24 Velvary


604 53 27 89