01.02.2012 10:23

Paušální výdaje procentem 2011

Paušální výdaje jsou nejjednodušší a často i nejvýhodnější způsob, jak uplatnit výdaje v daňovém přiznání. Nemusíme totiž schovávat doklady za výdaje a nevedeme daňovou evidenci, ale jen evidenci příjmů a pohledávek. Své výdaje spočítáme vysokým procentem ze svých příjmů.podle toho, jaký druh příjmů máme:

Paušální výdaje pro rok 2011

  • 80 % pro příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a příjmy z řemeslné živnosti.
  • 60 % pro příjmy ze všech živností kromě řemeslných, ostatní příjmy (§ 10) ze zemědělské výroby, která není provozována zemědělským podnikatelem (k tomu i Příjmy pěstitelů)
  • 40 % pro příjmy z jiného podnikání dle zvláštních právních předpisů, z užití nebo poskytnutí práv z průmyslového či jiného duševního vlastnictví, autorských práv včetně práv příbuzných právu autorskému, a to včetně příjmů z vydávání, rozmnožování a rozšiřování literárních a jiných děl vlastním nákladem, z jiné samostatné výdělečné činnosti (např. Osvč bez živnosti)
  • 30 % pro příjmy z pronájmu majetku zařazeného do podnikání a samostatné výdělečné činnosti

V paušálních výdajích je všechno

Paušální výdaje zahrnují veškeré výdaje včetně mezd a odpisů majetku. Navíc si nemůžeme už uplatnit nic, ani paušál na auto.

Evidence příjmů a pohledávek, archivace

Evidujeme:

  • příjmy peněžní i nepeněžní, které jsme obdrželi v hotovosti nebo na účet od 1.1. do 31.12.
  • pohledávky související s naším podnikáním nebo jinou samostatnou výdělečnou činností a které trvají k 31.12.

Příjmy i pohledávky je třeba mít doloženy doklady a určitou dobu archivovat.

Evidujeme také dlouhodobý majetek, což budeme potřebovat pro výpočet odpisů, pokud budeme přecházet na daňovou evidenci.

Více druhů příjmů

Máme-li příjmy, pro které platí různé procento na výdaje, evidujeme je zvlášť.

Nemůžeme kombinovat a uplatnit pro jeden druh příjmů paušál a pro druhý druh příjmů výdaje podle skutečnosti. Paušál buď na všechno, nebo na nic.

Když vedeme daňovou evidenci či účetnictví

Jestliže vedeme podvojné účetnictví nebo daňovou evidenci, můžeme do daňového přiznání uplatnit výdaje paušálem.

Plátci DPH

Jsme-li plátci DPH, můžeme uplatnit výdaje paušálem, ale musíme zároveň vést evidenci pro účely DPH a archivovat daňové doklady.

Kdy neuplatníme paušální výdaje

Nemůžeme uplatnit paušální výdaje (musíme podle dokladů), pokud

  • máme autorské příjmy za příspěvky do novin, časopisů, rozhlasu nebo televize ze zdrojů v ČR, pokud jde o příjmy z užití nebo poskytnutí práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, autorských práv včetně práv příbuzných právu autorskému a to včetně příjmů z vydávání, rozmnožování a rozšiřování literárních a jiných děl vlastním nákladem, pokud úhrn těchto příjmů od téhož plátce nepřesáhne v kalendářním měsíci 7000 Kč. (Tyto příjmy zdaňuje zvláštní sazbou daně ten, kdo nám je vyplácí.)
  • jsme spoluvlastníky majetku, kde příjmy a výdaje nejsou rozděleny mezi spoluvlastníky podle spoluvlastnických podílů
  • jsme účastníkem sdružení bez právní subjektivity a naše příjmy a výdaje nemáme rozděleny rovným dílem

Přechod na paušální výdaje

Pokud jsme předešlý rok uplatňovali výdaje podle skutečnosti, a nyní chceme výdaje paušálem, musíme za předešlý rok podat dodatečné daňové přiznání. Zde upravíme základ daně o pohledávky, závazky a zásoby vykázané k 31.12. předešlého roku. Pohledávky a zásoby základ daně zvýší, závazky sníží. Nedodaňujeme drobný hmotný majetek s pořizovací cenou do 40 tisíc Kč, který jsme začali užívat do konce předešlého roku.

Pokud byly dodaněné pohledávky uhrazeny v předešlém roce, nebudeme příjmy z nich zahrnovat do svých příjmů za letošek. Viz § 23 odst. 8 písm. b) zákona o daních z příjmů - je to tam dost nepřehledně a musíme ten odstavec přečíst opravdu celý.

Jestliže nám vyjde, že máme dodanit, budeme s pravděpodobně paltit i penále, které z toho vznikne.

Změna po podání přiznání

Pokud uplatníme skutečné výdaje a po podání daňového přiznání je chceme změnit na paušální, můžeme to udělat a podat dodatečné přiznání. Naopak to není možné.

Paušální výdaje v zákoně

Viz § 7 odst. 7-8 zákona o daních z příjmů a § 23 odst. 8 písm. b) zákona o daních z příjmů. Pro příjmy z pronájmu majetku nezařazeného pro podnikání viz § 9 odst. 4) zákona o daních z příjmů.

—————

Zpět


Kontakt

Ing. Kateřina Králová

Účetnitví Katka s.r.o.
Miletice 45
273 24 Velvary


604 53 27 89