28.01.2015 07:04

Povinné elektronické podání v roce 2015

Generální finanční ředitelství vydalo informaci k povinnému elektronickému podávání podle § 101a zákona o dani z přidané hodnoty, ve znění pro rok 2015. Týká se povinná elektronická komunikace s finanční správou i vás? Potom čtěte dále.

 


 

 
S účinností od 1. 1. 2014 zákon o DPH zakotvil povinnost ve svém ustanovení § 101a podávat zde vyjmenovaná podání pouze elektronicky.
 
Povinnost se týká podávání:
 • daňového přiznání,

 • dodatečného daňového přiznání a hlášení (vyjma hlášení o dodání a pořízení nových dopravních prostředků podle § 19 zákona o DPH), a to včetně jejich příloh,

 • dále přihlášky k registraci k DPH a

 • oznámení o změně registračních údajů,

 • žádost o zrušení registrace (vyjma přihlášky k registraci pro skupiny/žádost o přistoupení do skupiny, list člena skupiny, žádost o zrušení registrace skupiny/žádost o vystoupení člena ze skupiny, u kterých správce daně nezveřejnil formát a strukturu pro elektronické podání, tj. tato podání lze činit jiným než elektronickým způsobem).
 
Povinnost elektronického podávání podle § 101a zákona o DPH se vztahuje na plátce a dále pak na daňové subjekty, které činí nebo mají činit výše jmenovaná podání podle zákona o DPH, a které mají obecně zákonem stanovenou povinnost činit podání elektronicky v souladu s ustanovením § 72 odst. 4 daňového řádu (dále jen „DŘ“). To znamená, má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou schránku nebo zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem.
 
V tomto ohledu je nutné upozornit, že povinnost podávat elektronicky souhrnné hlášení podle § 102 zákona o DPH není ustanovením § 101a zákona o DPH nijak dotčena. Stejné platí i o elektronickém podávání výpisu z evidence pro daňové účely podle § 92a zákona o DPH (zde platí povinná elektronická forma pro všechny dotčené bez rozdílu).
 
Podání v souladu se zákonem o DPH má podle § 101a zákona o DPH povinnost činit elektronicky:
 
1. právnická osoba – plátce,

2. fyzická osoba – plátce, která přesáhne zákonem pro tento účel stanovený obrat 6.000.000 Kč za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců,

3. fyzická osoba – plátce, která má zákonem stanovenou povinnost činit podání elektronicky (tj. mimo jiné i podle § 72 odst. 4 DŘ – zpřístupněná datová schránka nebo zákonem uložená povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem) a identifikovaná osoba při splnění podmínky stanovené § 72 odst. 4 DŘ.

1. Právnická osoba (plátce)

Týká se všech plátců právnických osob, popřípadě osob, které se za právnické osoby pro účely DPH považují, bez rozdílů. Shodně se pak týká i všech skupin, coby samostatné kategorie plátců registrovaných podle zákona o DPH.
 
Tito plátci mají povinnost činit podání podle § 101a zákona o DPH od 1. 1. 2014 elektronicky bez ohledu na zdaňovací období, kterého se tato podání týkají.

Příklad 1

Může se jednat o daňové přiznání za zdaňovací období prosinec 2013, resp. za 4. čtvrtletí 2013, případně i za dřívější zdaňovací období, pokud do 31. 12. 2013 nebylo podáno, a je podáváno po 1. 1. 2014, nebo se může jednat o dodatečné daňové přiznání za kterékoliv zdaňovací období před 1. 1. 2014, které je podávané po tomto datu.
 
Právnická osoba má po 1. 1. 2014 povinnost v elektronické formě podávat i případnou přihlášku k registraci za plátce DPH nebo oznámení o změně registračních údajů.

2. Fyzická osoba (plátce), která překročila obrat

Fyzická osoba, která přesáhne obrat 6.000.000 Kč za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců, má povinnost činit podání podle § 101a odst. 1 zákona o DPH (daňová přiznání nebo dodatečná daňová přiznání včetně jejich příloh) elektronicky, a to od zdaňovacího období následujícího po zdaňovacím období, ve kterém byl obrat překročen.
 
U přihlášky k registraci za plátce a oznámení o změně registračních údajů má fyzická osoba z titulu překročení stanoveného obratu povinnost podat tato podání elektronicky tehdy, pokud dosáhla zmíněný obrat 6.000.000 Kč v okamžiku jejich podání.

Sledování obratu

Co se rozumí obratem, definuje i z pohledu souvislosti s ustanovením § 101a zákona o DPH obecně platné pravidlo zakotvené v ustanovení § 4a tohoto zákona. Lhůta pro počítání obratu je klouzavá, sleduje se tedy obdobně jako při počítání obratu pro účely registrace k DPH.
 
Pro účely vyhodnocení vzniku povinnosti podle § 101a zákona o DPH se obrat poprvé sleduje za 12 měsíců před 1. 1. 2014, tj. od 1. 1. 2013.

Příklad 2

Je-li obrat překročen v únoru 2014, má plátce s měsíčním zdaňovacím obdobím povinnost podávat daňová přiznání (dále jen „DAP“) nebo dodatečná daňová přiznání (dále jen „DODAP“) elektronicky od 1. dubna 2014. Tedy i DAP/DODAP za březen 2014 nebo i za všechna předcházející zdaňovací období, pokud nebyla dosud podána.
 
Pokud je v případě plátce s čtvrtletním zdaňovacím obdobím i obrat překročen v prvním čtvrtletí 2014 (např. v únoru), vzniká povinnost činit podání (dle předchozího odstavce) elektronicky po uplynutí 2. čtvrtletí 2014, tj. od 1. 7. 2014.
 
Jestliže byl obrat překročen v některém zdaňovacím období v roce 2013 (např. v září 2013), pak plátci s měsíčním zdaňovacím obdobím mají povinnost podávat daňové přiznání nebo dodatečné daňové přiznání elektronicky od 1. února 2014 a plátci se čtvrtletním zdaňovacím obdobím od 1. dubna 2014.

Tzv. stabilizační období

Při překročení daného obratu má plátce (fyzická osoba) po 1. 1. 2014 povinnost podávat daňová přiznání nebo dodatečná daňová přiznání elektronicky od výše vymezeného okamžiku dále po dobu minimálně 6 měsíců (tzv. stabilizační doba).
 
Je-li v tomto období opět obrat překročen, stabilizační doba 6 měsíců se počítá (běží) znovu, a to od zdaňovacího období následujícího po období, v němž byl překročen obrat.
 
Nepřekročí-li fyzická osoba po celou dobu stabilizační doby obrat 6.000.000 Kč za 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích měsíců, nemusí již po jejím uplynutí činit výše uvedená podání elektronicky (samozřejmě za předpokladu, že tato povinnost nevznikla z jiného důvodu).

3. Daňový subjekt, který má zákonem stanovenou povinnost činit podání elektronicky

Pokud má daňový subjekt (fyzická osoba – plátce, identifikovaná osoba – u této s ohledem na § 72 odst. 4 DŘ) vůči správci daně podle zákona povinnost činit podání elektronicky, pak má povinnost činit elektronicky i podání podle § 101a zákona o DPH.
 
Sledovány takto budou povinnosti podávat elektronicky uložené daňovými zákony, a to např.:
 • daňový řád (zejména ustanovení § 72),

 • zákon o daních z příjmů podle § 38j odst. 6 podávání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti,

 • zákon o DPH v jiném ustanovení než § 101a, tedy podle § 102 povinnost podat souhrnné hlášení nebo podle § 92a povinnost podat výpis z evidence pro daňové účely.

Příklad 3

Pokud fyzické osobě (plátci) vznikla povinnost např. podle § 102 zákona o DPH podat souhrnné hlášení nebo podle § 92a zákona o DPH podat výpis z evidence pro daňové účely za leden 2014 v únoru 2014, má tento plátce povinnost činit od 1. února 2014 všechna podání podle § 101a zákona o DPH elektronicky, a to bez ohledu na zdaňovací období plátce.

Způsoby elektronického podávání

Podání podle § 101a zákona o DPH lze elektronicky činit:
 • Datovou zprávou prostřednictvím Daňového portálu; datová zpráva musí být opatřena uznávaným elektronickým podpisem (§ 71 odst. 1 písm. a) DŘ).

 • Datovou zprávou bez uznávaného elektronického podpisu podanou prostřednictvím Daňového portálu, pokud je toto podání správci daně do 5 dnů potvrzeno nebo opakováno písemně nebo ústně do protokolu (§ 71 odst. 3 DŘ), u podání souhrnného hlášení podle § 102 odst. 3 zákona o DPH potvrzeno ve lhůtě pro podání souhrnného hlášení.

 • Datovou zprávou prostřednictvím datové schránky (§ 71 odst. 1 písm. b) DŘ).

 • Datovou zprávou s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do datové schránky (§ 71 odst. 1 písm. c) DŘ).
 
Datová zpráva, kterou je podání činěno, musí mít odpovídající formát a strukturu (viz § 72 odst. 3 DŘ). Přihláška k registraci, oznámení o změně registračních údajů, řádné daňové přiznání i dodatečné daňové přiznání zasílané podle § 71 daňového řádu datovou zprávou musí být ve formátu a struktuře .XML. Odpovídající XSD schémata jsou definována a zveřejněna na Daňovém portálu.
 
K vytvoření souboru v předepsaném formátu a struktuře .XML pro odeslání do datové schránky správce daně lze využít službu Elektronická podání pro Finanční správu (EPO).

 

—————

Zpět


Kontakt

Ing. Kateřina Králová

Účetnitví Katka s.r.o.
Miletice 45
273 24 Velvary


604 53 27 89