08.01.2015 07:17

Prominutí penále finanční správou od 1.1. 2015

Finanční správa bude moci v individuálních případech prominout daňovým subjektům penále, úroky z prodlení a úroky z posečkané částky daně („příslušenství daně“). Neznamená to však, že každý, komu finanční úřad vyměří penále nebo úrok, si o něj může požádat a bude mu automaticky prominuto.

Vyhovět finanční úřad může pouze tomu, kdo splní předem stanovená kritéria pro prominutí.

Penále

Žádat o prominutí a prominout penále bude možné jen v případech, kdy bude penále oznámeno dodatečným platebním výměrem vydaným od 1. ledna 2015, bez ohledu na zdaňovací období, ke kterému se daň vztahuje.
 
Například o prominutí penále k dani z přidané hodnoty za zdaňovací období únor 2014 lze zažádat pouze v případě, že bylo oznámeno platebním výměrem vydaným po 1. lednu 2015.

Úrok z prodlení a úrok z posečkané částky

Žádat o prominutí úroku z prodlení nebo úroku z posečkané částky bude možné pouze v případě, že úrok vznikl od 1. ledna 2015.
 
Například je-li daňový subjekt v prodlení s placením daně od 30. 9. 2014 a k úhradě daně dojde 1. 3. 2015, lze prominout úroky z prodlení, které vznikly v časovém období od 1. 1. 2015 do 1. 3. 2015. Částku úroků z prodlení vzniklou do 31. 12. 2014 prominout nelze.
 
Od předepsání úroku z posečkané částky vzniklého přede dnem nabytí účinnosti novely daňového řádu lze upustit podle dřívějších právních předpisů (platných do konce roku 2014).

Kdy podat žádost o prominutí

Aby měla žádost o prominutí příslušenství daně šanci na úspěch, musí být ke dni podání žádosti uhrazena daň, k níž se příslušenství vztahuje. Den úhrady daně je proto prvním dnem, kdy lze žádat o prominutí příslušenství daně.
 
Žádost o prominutí penále musí být podána nejpozději do tří měsíců ode dne právní moci dodatečného platebního výměru, kterým se doměřuje daň, k níž se penále váže.

Jak podat žádost o prominutí

Pokud se daňový subjekt rozhodne podat žádost o prominutí příslušenství daně, musí počítat s tím, že žádá-li o prominutí částky vyšší než 3 000 Kč, pak tato žádost podléhá správnímu poplatku ve výši 1 000 Kč.
 
V případě žádosti o prominutí částky do 3 000 Kč včetně, se správní poplatek nehradí.
 
Žadatel o prominutí by měl svou žádost řádně odůvodnit a svá tvrzení doložit. V opačném případě může být jeho žádost zamítnuta.
 
Podrobnější informace k promíjení příslušenství daně od 1. 1. 2015 naleznete na webových stránkách Finanční správy.

K postupu orgánů Finanční správy ČR při rozhodování o prominutí příslušenství daně podle daňového řádu bude vydán metodický pokyn Generálního finančního ředitelství, který bude publikován ve Finančním zpravodaji.
 
Zdroj: portál Pohoda

 

—————

Zpět


Kontakt

Ing. Kateřina Králová

Účetnitví Katka s.r.o.
Miletice 45
273 24 Velvary


604 53 27 89