01.10.2014 10:22

Účtování Společenství vlastníků jednotek SVJ - praxe (2)

Společenství vlastníků jednotek (SVJ) jako nezisková organizace vede trochu rozdílné účetnictví a k tomu má i uzpůsobený účtový rozvrh, který se už na první pohled liší od účtového rozvrhu pro podnikatele.
 
Přehled účtů, které jsou obsaženy v účtovém rozvrhu pro neziskové organizace a které budeme zcela jistě potřebovat:

  1. Běžný účet (221) – každé SVJ má zřízeno běžný účet, na který jednotliví vlastníci posílají předepsané zálohy. My budeme v účetnictví účtovat o pohybu peněz na tomto bankovním účtu dle výpisů. Konečný zůstatek v účetnictví nám musí vždy souhlasit s výpisem.

  2. Pokladna (211) – i SVJ může nakupovat pár drobností na opravy, tudíž budete pravděpodobně účtovat o pohybu peněz v pokladně dle příjmových a výdajových pokladních dokladů.

  3. Dodavatelé (321) – tento účet se používá pro evidenci přijatých faktur.

  4. Předpis záloh (311) – v účetnictví SVJ se účet 311 používá pro předpisy záloh svým členům (jednotlivým vlastníkům), je na něm účtována pohledávka. Souvztažně s tímto účtem se používá účet Zálohy přijaté (324).

  5. Náklady (5. účtová třída) – veškeré náklady spojené se správou domu se účtují v účtové třídě 5 dle druhu. Např. náklady na pojistné domu, bankovní poplatky, opravy a udržování atp.

  6. Čerpání záloh (649) – přes tento účet jsou zpravidla při zúčtování čerpány celkové náklady na správu a služby související s provozem domu.

  7. Úroky z BÚ (644) – pokud SVJ nemá jiné zisky, úroky z BÚ tvoří jediný zisk SVJ, většinou jsou velmi nízké, ale i přesto vstupují do výsledku hospodaření. Shromáždění vlastníků by mělo rozhodnout, jak s tímto ziskem naloží. Do té doby je tento zisk evidován na účtu 931 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení. Zpravidla se tento zisk převádí na účet 911 Fond ze zisku.

  8. Dlouhodobé zálohy (955) – zálohy, které jsou tvořeny jako dlouhodobé (určené na budoucí opravy).
 
Účtování, které si budeme níže uvádět, používám v praxi. Jedná se pouze o mé doporučení, nikoliv jediný možný způsob účtování.

Příklady účtování

SVJ tvoří tři vlastníci, jejich SVJ má založeno běžný účet v bance. Zálohy platí následujícím způsobem.
 
Tab.: Zálohové příspěvky na správu a služby
 
Jméno Plocha (m2) SP Zálohy na správu Záloha na budoucí opravy Zálohy voda Zálohy elektřina Zálohy úklid Předpisy celkem/měsíc Předpisy celkem/
rok
Novák 78 0,273 600 450 1.200 150 150 2.550 30.600
Dostál 56 0,255 560 300 750 150 150 1.910 22.920
Černý 49 0,169 450 250 450 150 150 1.450 17.400

Na způsobu přispívání a rozúčtování se vlastníci musí předem domluvit, pokud není ve stanovách upraveno jinak.

Tab.: Účtování předpisů a úhrad záloh
 
Text Částka MD D
Dle VÚD (Interního dokladu)      
Předpis zálohy pan Novák 30.600 311100 324100
Předpis zálohy pan Dostál 22.920 311200 324200
Předpis zálohy pan Černý 17.400 311300 324300
Dle VBÚ (výpis z BÚ)      
Úhrada měsíční zálohy pan Novák 2.550 221000 311100
Úhrada měsíční zálohy pan Dostál 1.910 221000 311200
Úhrada měsíční zálohy pan Černý 1.450 221000 311300

Na účtu 311 vznikne za vlastníky pohledávka a souvztažně vznikne závazek SVJ na účtech 324. Jakmile přijde na BÚ, úhrada v účetnictví se projeví snížením pohledávek za vlastníky.

U každého SVJ si předem rozmyslím, jakým způsobem budu rozlišovat závazky a pohledávky. U menších SVJ člením dle vlastníků. U větších SVJ navíc i dle druhu záloh.

Tab.: Účtování nákladů a výnosů SVJ
 
Text Částka MD D
FP za revizi komínů 2.500 517 321
Úhrada bankovním převodem FP za revizi 2.500 321 221
Pojištění domu 1. 1. až 31. 12. 8.000 549 321
Úhrada pojištění domu (bankovním převodem) 8.000 321 221
Provozní náklady ostatní – hrazené v hotovosti 1.500 549 211
Poplatky bance 180 549 221
Kladné úroky z účtu 2,50 221 644
Daň z úroků 0,13 ---- ----
FP za opravu vstupních dveří 12.000 511 321
Úhrada za opravu dveří (bankovním převodem) 12.000 321 221
Poskytnutá záloha elektřina – společné prostory 550 314100 221
Poskytnutá záloha – voda 3.500 314200 221

Toto jsou nejběžnější účetní případy ve všech SVJ. SVJ má během roku různé provozní náklady a jejich jediným výnosem jsou úroky z účtu. Ale existují i mnohem složitější účetní případy, kdy náklady jsou kryty jiným zdrojem než vlastníky jednotek (jedná se o úvěry, dotace atp.). Nebo SVJ vlastní a pronajímá nebytové prostory umístěné v domě, z kterých má zisk. Ten je potom předmětem daně.
 
Od 1. 1. 2014 se změnilo zdaňování úroků na běžných účtech SVJ. Podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. § 27 odst. 4 písm. d) se v případě úroků, které se podle zvláštního právního předpisu zdaňují zvláštní sazbou daně a srážkovou daň je možno započíst na celkovou daňovou povinnost, se uvádějí úroky před zdaněním, to je v brutto. V ostatních případech se úroky uvádějí ve výši po zdanění, to je v netto. Tudíž v praxi o dani z úroků neúčtuji, pouze kladné úroky o tuto daň ponížím.

Co s náklady a výnosy dál?

Náklady na správu a služby, které jsou v průběhu roku hrazeny, zúčtovávám s jednotlivými vlastníky až na konci roku. U menších SVJ náklady rozpočítám mezi jednotlivé vlastníky, sečtu do jedné částky a prostřednictvím výnosového účtu 649 odčerpám jednotlivým vlastníkům z účtu 324.
 
Nevýhodou čerpání těchto záloh až na konci roku je, že zůstatky záloh nevypovídají během roku o skutečně disponibilních prostředcích a zároveň nechává v průběhu roku SVJ ve ztrátě.
 
Způsob účtování, který nedoporučuji:
  1. Rozvahové účtování – když vynecháme účty 5. a 6. účtové třídy, nebude možné sestavit výkaz zisku a ztráty, o zásadě věcného a časového rozlišení nákladů a výnosů ani nemluvím.

  2. Krytí části nákladů úroky z běžného účtu – je to v podstatě totéž, jako by je vlastníci rozdělili mezi sebe. Tady nastává situace, že by tyto úroky museli vlastníci zdanit daní z kapitálového majetku podle § 8 zákona o daních z příjmů (zákon č. 586/1992 Sb.).
 
Právní úprava pro účtování SVJ má své jisté nedokonalosti a někdy se v účetnictví některých SVJ nedá vyznat, proto naše škola základů účetnictví ještě není u konce. V příštím díle se budeme věnovat závěru roku, důležitému zúčtování a závěrkovým operacím.
 
Zdroj: Portál POHODA

 

—————

Zpět


Kontakt

Ing. Kateřina Králová

Účetnitví Katka s.r.o.
Miletice 45
273 24 Velvary


604 53 27 89