27.01.2015 15:05

Účtování Společenství vlastníků jednotek SVJ - praxe (3)

V návaznosti na minulé díly základů účetnictví pro Společenství vlastníků jednotek se nyní zaměříme na nejtěžší část účetnictví. Tou jsou nezbytné úkony na konci roku a zúčtování nákladů.

 


 

 
Každá účetní má svůj vlastní způsob provedení zúčtování. Přesto by mělo být účetnictví natolik přehledné a průkazné, aby mu mohl každý člen Společenství vlastníků jednotek (dále jen „SVJ“) porozumět a měl možnost si jej zkontrolovat.
 
Co ale musí každá účetní dodržet a respektovat, je zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, konkrétně § 3 odst. 1.

Časové rozlišování nákladů a výnosů v závěru roku

U záloh je typická jedna skutečnost, která účtování poněkud komplikuje. Skutečné náklady na služby jsou většinou známy až po skončení účetního období. Podle platných předpisů o účetnictví by tedy měly být při účtování o skutečných nákladech do období, kterého se týkají, využívány dohadné účty (přechodné účty aktiv a pasiv).
 
Přechodné účty aktiv a pasiv jsou účty, na které účtujeme na dobu přechodnou, než budeme mít veškeré potřebné podklady a informace. Vždy má takto vzniklá situace dvě roviny účelu, a to účetní a daňovou.
  • Účetní hledisko – již výše zmíněný § 3 odst. 1 zákona o účetnictví nám říká, že: „Účetní jednotky účtují o skutečnostech do období, s nímž tyto skutečnosti věcně a časově souvisí“.

  • Daňové hledisko – zde § 23 odst. 1 zákona o daních z příjmů (zákon č. 586/1992 Sb.) uvádí, že je nutné respektovat věcnou a časovou souvislost v daném zdaňovacím období, při stanovení základu daně rozdílem mezi výnosy a náklady účetní jednotky.
 
Číslo účtu Název účtu Použití
381 Náklady příštích období Používáme tehdy, potřebujeme-li zaúčtovat
do určitého období částku, jejíž výši známe.
383 Výdaje příštích období Používáme tehdy, potřebujeme-li zaúčtovat
do určitého období částku, jejíž výši známe.
384 Výnosy příštích období Používáme tehdy, potřebujeme-li zaúčtovat
do určitého období částku, jejíž výši známe.
385 Příjmy příštích období Používáme tehdy, potřebujeme-li zaúčtovat
do určitého období částku, jejíž výši známe.
388 Dohadné účty aktivní Používáme tehdy, když částku přesně neznáme
(nemáme fakturu), ale umíme ji odhadnout.
389 Dohadné účty pasivní Používáme tehdy, když částku přesně neznáme
(nemáme fakturu), ale umíme ji odhadnout.

Příklad 1: Použití účtu 381 (náklady příštích období)

SVJ uhradilo převodem částku 24.000 Kč za služby právníka na celý rok 2014 předem v prosinci 2013.
 
Text MD D
Prosinec 2013      
Úhrada předem 24.000 381 221
Leden 2014      
Přeúčtování do nákladů 24.000 518 381

Příklad 2: Použití účtu 383 (výdaje příštích období)

Pokud by SVJ uhradilo právní služby za rok 2014 až v lednu 2015, bylo by účtování následující:
 
Text MD D
Prosinec 2014      
Právník (náklad) 2014 24.000 518 383
Leden 2015      
Úhrada za rok 2014 24.000 383 221

Příklad 3: Použití účtu 384 (výnosy příštích období)

Nebytové prostory v domě pronajímá SVJ dle smlouvy o nájmu. Nájemné na rok 2014 přijalo SVJ předem v prosinci 2013.
 
Text MD D
Prosinec 2013      
Přijaté nájemné předem 60.000 221 384
Leden 2014      
Přeúčtování výnosu SVJ
do roku 2014
60.000 384 649

Příklad 4: Použití účtu 385 (příjmy příštích období)

Pokud by bylo SVJ uhrazeno nájemné za rok 2014 až v lednu 2015, bylo by účtování následující:
 
Text MD D
Prosinec 2014      
Výnos z pronájmu 60.000 385 649
Leden 2015      
Opožděná úhrada nájemného 60.000 221 385

Příklad 5: Použití účtu 388 (dohadné účty aktivní) a účtu 389 (dohadné účty pasivní)

1. SVJ nevystavilo ke konci roku 2014 fakturu na přeúčtování nákladů za elektrickou energii ze společných prostor společnosti, které pronajímá své nebytové prostory.

Dohadné účty aktivní (388):
 
Text MD D
Prosinec 2014      
Pohledávka za společností, které pronajímá nebytové prostory 4.500 388 315
Leden 2015      
Faktura za energie 2015 4.500 378 388
Úhrada faktury za přeúčtovanou elektřinu 4.500 221 378
 

2. Během roku byla ve společných prostorách vyměněna pohybová čidla. Montážní firma do konce roku fakturu neposlala. Dle cenové nabídky byla cena stanovena na 6.000 Kč.

Dohadné účty pasivní (389):
 
Text MD D
Prosinec 2014      
Instalace čidel 6.000 511 389
Leden 2015      
FP za instalaci čidel 6.000 389 321

Příklad 6: Zúčtování (čerpání) záloh

Dle svých stanov si SVJ tvoří krátkodobé zálohy, ze kterých hradí veškeré náklady na správu domu a služby, a dlouhodobé zálohy, které si spoří na budoucí opravu střechy (dlouhodobé zálohy jsou tvořeny dle spoluvlastnických podílů). Nevyčerpaný zůstatek krátkodobých záloh je převeden do dalšího roku.
 
Text MD D
Předpisy záloh celkem za rok 20.000    
Z toho krátkodobé zálohy 10.000 311xxx 324xxx
Z toho dlouhodobé zálohy 10.000 311xxx 955xxx
Celkové náklady na služby za rok 5.000 315xxx různé účty
Celkové náklady na správu za rok 5.000 5xx různé účty
Zúčtování nákladů na správu domu (čerpání záloh) 5.000 324xxx 649xxx
Zúčtování nákladů za služby (čerpání záloh) 5.000 324xxx 315xxx

Jakmile se zaúčtuje předpis záloh, vznikne pohledávka za vlastníky SVJ na účtech 311 a zároveň závazek SVJ k vlastníkům na účtech 324. Čerpání záloh se zúčtovává ve výši skutečných nákladů. Při čerpání dlouhodobé zálohy se účet 324 nahradí účtem 955 oproti účtu 649.

Účetní závěrka

Po provedení veškerých účetních operací, které se vážou ke konci účetního období, a zúčtování s jednotlivými vlastníky se může účetní pustit do účetní závěrky. Co má účetní závěrka obsahovat, jsme probrali v první části seriálu (více viz článek Základy účetnictví pro Společenství vlastníků – 1. díl).

Poznámka na závěr

Do 31. 12. 2013 nebyly přesně zákonem vymezeny veškeré otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů. Od 1. 1. 2014 vešel v účinnost zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty.
 
Tento zákon lépe vymezuje v § 3 rozsah služeb, v § 5 a § 6 rozúčtování nákladů na služby a v § 7 vyúčtování a splatnost přeplatků a nedoplatků.
 
Zdroj: Portál POHODA

 

—————

Zpět


Kontakt

Ing. Kateřina Králová

Účetnitví Katka s.r.o.
Miletice 45
273 24 Velvary


604 53 27 89